Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Belgiei, acreditată concomitent în Marele Ducat de Luxemburg

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

Taxele sunt alcătuite din taxe consulare și taxe aferente plătite doar prin transfer bancar la contul Ambasadei BE 35310169085537

Nota bene! La rubrica ”communication” se va indica neaparat tipul actiunii consulare (declarație, procura, pasaport, certificat, buletin, titlu calatorie etc) și numele de familie al persoanei pentru care se presteaza serviciul consular (de exemplu: pașaport Popescu, declarație Popescu, procură Popescu, titlu de calatorie Popescu).

Detalii complete cont Ambasadă
Ambassade de Moldavie
Avenue Franklin Roosevelt, 57
1050 Bruxelles, Belgium
Bank account: 310-1690855-37
IBAN: BE35310169085537
SWIFT (BIC): BBRUBEBB
ING Bank Bruxelles-Louise

Nu sunt acceptate plățile în numerar
Ambasada nu dispune de un terminal de plată pentru carduri

TAXE SERVICII CONSULARE:

Nr.Serviciul prestatEURTermen perfectare 
1Tip A – viză de tranzit aeroportuar2010-20 zile calendaristice 
2Tip B – viză de tranzit4010-20 zile calendaristice 
3Tip C – viză de scurtă ședere6010-20 zile calendaristice 
4Tip D – viză de lungă ședere8010-20 zile calendaristice 
1Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova9030 zile+ 2 săptămâni transport poștă diplomaticăAdulți și copii mai mari de 12 ani
10015 zile+ 2 săptămâni transport poștă diplomatică
1205 zile+ 2 săptămâni transport poștă diplomatică
8030 zile+ 2 săptămâni transport poștă diplomaticăcopiii sub 12 ani
9015 zile+ 2 săptămâni transport poștă diplomatică
1055 zile+ 2 săptămâni transport poștă diplomatică
8930 zile+ 2 săptămâni transport poștă diplomaticăprelevarea datelor biometrice fizic imposibila permanent
10215 zile+ 2 săptămâni transport poștă diplomatică
1215 zile+ 2 săptămâni transport poștă diplomatică
9030 zile+ 2 săptămâni transport poștă diplomaticăprelevarea datelor biometrice fizic imposibila provizoriu
10215 zile+ 2 săptămâni transport poștă diplomatică
1215 zile+ 2 săptămâni transport poștă diplomatică
2Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova4530 zile+ 2 săptămâni transport poștă diplomaticăCA - cetatean aflat provizoriu in strainantate
5015 zile+ 2 săptămâni transport poștă diplomatică
605 zile+ 2 săptămâni transport poștă diplomatică
4530 zile+ 2 săptămâni transport poștă diplomaticăCA - in locul actului declarat pierdut
5515 zile+ 2 săptămâni transport poștă diplomatică
705 zile+ 2 săptămâni transport poștă diplomatică
4424 h cu foto+ 2 săptămâni transport poștă diplomaticăBP - aflare provizorie in strainatate
47,524 h fara foto+ 2 săptămâni transport poștă diplomatică
3Examinarea cererii privind stabilirea cu domiciliu permanent în străinătate a cetățeanului Republicii Moldova și perfectarea setului de documente respectiv170  
4Eliberarea titlului de călătorie251-3 zile 
1Examinarea cererii privind dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective15  
2Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective320  
3Examinarea cererii privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective15  
4Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova50  
5Eliberarea adeverinţei privind dobîndirea/redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova10  
6Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie50  
1Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie7030-60 zile 
2Înregistrarea divorțului în temeiul cererii comune a soților care nu au copii minori comuni sau înfiați de ambii soți, în cazurile cind între aceștia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreținerea soțului inapt de muncă27030-60 zile 
3Înregistrarea divorțului în temeiul cererii unuia dintre soți privind divorțul și hotărîrii (sentinței) instanței judecătorești, dacă celălalt soș este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privațiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani70  
4Înregistrarea divorțului în temeiul hotărîrii instanței judecătorești cu privire la desfacerea căsătoriei170  
5Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv2545-60 zile 
6Examinarea cererii privind schimbarea numelui și/sau prenumelui, și/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv3045-60 zile 
1Autentificarea procurii   
 a) în numele persoanei fizice301 zi 
 b) în numele persoanei juridice601 zi 
2Autentificarea testamentului301 zi 
3Autentificarea contractului, cu excepția contractului de înstrăinare a bunurilor imobile și contractului de gaj105  
4Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale55
(pentru fiecare lună)
  
5Legalizarea semnăturilor pe documente (declarații)101 zi 
6Legalizarea copiilor de pe documente și a extraselor din ele2
(pentru o pagină)
1 zi 
7Efectuarea și legalizarea traducerii documentelor și a extraselor din ele15
(pentru o pagină)
  
8Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:   
 a) certificarea faptului aflării persoanei în viață, faptului aflării persoanei într-un anumit loc20  
 b) certificarea indentității persoanei cu persoana înfățișată în fotografie10  
 c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului15  
9Primirea documentelor la păstrare20
(pentru fiecare lună)
  
10Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv101 zi 
11Întocmirea protestelor de mare30  
12Asigurarea probelor50  
13Alte acte notariale50  
1Legalizarea consulară a unui document eliberat de autoritățile unui stat străin cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova:   
 a) pentru persoane fizice35  
 b) pentru persoane juridice65  
1Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informații din Republica Moldova351-45 zile 
2Perfectarea și eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acțiuni consulare decît cele menționate în compartimentele precedente, dar care sunt solicitate conform legislației statului străin și nu contravin legislației Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sunt parte.351-45 zile 

Textul complet al Legii 242 din 24.09.2010 privind taxele consulare poate fi accesat la http://lex.justice.md/md/336797/

Taxele pentru acoperirea cheletuielilor aferente

Persoanele fizice şi juridice care beneficiază de servicii consulare acoperă şi cheltuielile aferente suportate de către Ambasadă, în urma prestării serviciilor consulare. Plăţile pentru acoperirea cheltuielilor aferente nu se atribuie la taxele consulare şi nu se includ în acestea. Mărimea plăţii pentru cheltuielile aferente este aprobată de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, la propunerea Ambasadei şi stabilită ulterior aprobării prin Ordinul Misiunii. În cazul prestării serviciilor consulare scutite de taxă consulară taxa pentru cheltuielile aferente nu se încasează.

Taxa consulară nu se încasează:

 • la prestarea serviciilor consulare, în cazurile în care se acţionează în numele Republicii Moldova, pentru dobîndirea, conservarea, valorificarea sau apărarea unor drepturi patrimoniale ale statului;
 • la eliberarea paşapoartelor diplomatice şi a paşapoartelor de serviciu;
 • la acordarea vizelor pentru funcţionarii organizaţiilor internaţionale în cazul deplasărilor de serviciu, precum şi pentru membrii familiilor acestora care îi însoţesc;
 • la acordarea, în condiţii de reciprocitate, a vizelor pentru membrii misiunilor diplomatice şi consulare străine, precum şi pentru membrii familiilor acestora;
 • la acordarea vizelor pentru membrii delegaţiilor guvernamentale sau parlamentare străine şi pentru alte persoane invitate oficial, precum şi pentru membrii familiilor acestora care îi însoţesc;
 • la perfectarea vizelor pentru consulii onorifici ai Republicii Moldova, precum şi pentru membrii familiilor acestora (soţ/soţie şi copii pînă la 18 ani);
 • la perfectarea vizelor pentru persoanele care nu au împlinit vîrsta de 18 ani;
 • la eliberarea vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu;
 • la perfectarea titlului de călătorie pentru persoanele care nu au împlinit vîrsta de 18 ani;
 • la perfectarea demersurilor, adresate misiunilor diplomatice sau consulare străine, de solicitare a vizelor pentru titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, precum şi pentru titularii paşapoartelor de cetăţean al Republicii Moldova, membri ai delegaţiilor oficiale ale Republicii Moldova;
 • la înregistrarea, supralegalizarea consulară şi transcrierea actelor de naştere întocmite pe numele cetăţenilor Republicii Moldova născuţi pe teritoriul statului de reşedinţă;
 • la autentificarea cererii tatălui sau a cererii comune a părinţilor copilului privind paternitatea şi remiterea cererii respective către organul de stare civilă ce păstrează actul de naştere la care se face referinţă;
 • la înregistrarea, supralegalizarea consulară şi transcrierea actelor de deces, întocmite pe numele cetăţenilor Republicii Moldova decedaţi pe teritoriul statului de reşedinţă, precum şi la eliberarea paşaportului mortuar;
 • la prestarea serviciilor consulare în cazurile legate de expedierea de ajutoare umanitare în Republica Moldova;
 • la includerea în evidenţa consulară a cetăţenilor Republicii Moldova;
 • la prestarea de servicii consulare persoanelor identificate drept victime ale traficului de fiinţe umane în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • la eliberarea titlului de călătorie şi a altor tipuri de documente la solicitarea autorităţii statului de reşedinţă sau a celui acreditar;
 • la aplicarea, de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, a apostilei pe actele administrative ale autorităţilor administraţiei publice, emise de acestea în interes propriu;
 • la rectificarea greşelilor comise din vina persoanei responsabile la întocmirea diferitelor acte;
 • la autentificarea testamentelor şi contractelor de transmitere a averii în folosul statului ori în scop de caritate;
 • la supralegalizarea copiilor (duplicatelor) de pe documentele referitoare la decorarea cu medalii a mamelor cu 3 sau mai mulţi copii;
 • la prestarea de servicii consulare angajaţilor instituţiilor serviciului diplomatic;
 • la perfectarea de vize persoanelor originare din Republica Moldova;
 • la eliberarea actelor pe numele minorului/elevului/studentului, cetăţean al Republicii Moldova, destinate prezentării în instituţiile de învăţămînt.

(2) În cazuri excepţionale, la solicitarea scrisă a cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în imposibilitate de plată, conducătorii instituţiilor serviciului diplomatic, conducătorul subdiviziunii afaceri consulare, precum şi funcţionarii consulari sînt în drept să-i scutească pe aceşti cetăţeni de achitarea taxei consulare la eliberarea titlului de călătorie.